Mobirise


Freie Stadt Danzig

Po zakończeniu I wojny światowej status miasta przez pewien czas pozostawał niepewny. 10 stycznia 1920 r. weszły w życie postanowienia Traktatu Wersalskiego dotyczące Gdańska, miasto odłączono od Niemiec jednak formalnie nie istniało jeszcze Wolne Miasto Gdańsk, a na jego terenie stacjonowały wojska francuskie i brytyjskie. Oficjalnie Wolne Miasto Gdańsk powstało 15 listopada 1920 r., zgodnie z konstytucją było republiką, najwyższym organem władzy ustawodawczej był Volkstag, a władzy wykonawczej Senat.
W 1922 r. ostatecznie ustalono granice Wolnego Miasta Gdańska liczące 290 km, w tym 55 km brzegu morskiego. Obszar Wolnego Miasta wynosił 1952 km2 i zamieszkiwany był przez ponad 350 tys. mieszkańców.
22 września 1923 r. przeprowadzono reformę walutową. Nową jednostką monetarną został gulden podzielony na 100 pfenigów. W lutym 1924 r. został oficjalnie utworzony emisyjny Bank Gdański.
1 września 1939 r. Wolne Miasto Gdańsk zostało bezprawnie przyłączone do Niemiec, a niecałe sześć lat później zostało zburzone i spalone przez Armię Czerwoną. Po zakończeniu II wojny światowej terytorium Wolnego Miasta Gdańska oddano pod polską administrację. Jego status prawny pozostaje nieuregulowany do dzisiaj.

Designed with Mobirise site template